Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η καλύτερη προστασία του επαγγελματία από πιθανές αγωγές πελατών για πράξεις ή παραλείψεις τους είναι ένα συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Καλύπτονται αποζημιώσεις για: